logo

MANAGING COMMITTEE OF JAIN SHIKSHA PRACHARAK SOCIETY

Name Designation E-mail / Mobile No
Sh. Padam Prasad Jain Chairman -
Sh. S. P. Jain Vice Chairman varsha@sprashad.com
Dr. Shugan Chand Jain Secretary shuganjain1941@gmail.com
Prof. Palakh Jain Joint Secretary palakh@gmail.com
Sh. Subodh Jain Treasurer jains9@yahoo.com
Pawan Kumar Jain Internal Auditor pkumarjain242@gmail.com
Sh. Ajay Kumar Jain Member parasnath_import@yahoo.com
Sh. Prem Chand Jain Member -
Sh. Padam Shree Jain Member -
Sh. Sharat Jain Member -
Sh. Satish Jain Member -
Sh. R. S. Jain Member -
Sh. Vinay Kumar Jain Member -
Sh. Phool Chand Jain Member -
Shri. L. C. Jain Member -
Sh. M. K. Jain Member jainmahender55@yahoo.com
Sh. S. L Jain Member -
Sh. Subhash Chand Jain Member -
Prof Vibha Jain Member dr.vibhajain@gmail.com
Dr. Samant Jain Member
Smt. Shashi Jain Member -
Sh. D. K. Jain Member -
Sh. Rajiv Jain Member rajivjain84@gmail.com
Smt. Nagina Jain Member -
Sh. Pradeep Jain Member -